REGULAMIN W FORMACIE PDF DO POBRANIA »

Regulamin konferencji PSPO 

§1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników XXVI Konferencji PSPO, dalej zwany jest Regulaminem. 

1.2. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez PSPO 

1.3. Organizatorem Konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, adres korespondencyjny,  02-781 Warszawa, ul. W. Roentgena 5, zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 

1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być pielęgniarki, lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką konferencji, i osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami. 

1.5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, warsztaty oraz wystawa przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej. 

1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji. 

1.7. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych o ile  NIPiP przewidziała taką możliwość. 

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji 

2.1.W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji. 

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są: 

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konferencji 
oraz 

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora. 

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Internetowego konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora 

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji. 

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. 

§3. Zgłoszenie uczestnika wygłaszającego prezentację 

3.1. Uczestnicy po zgłoszeniu chęci wygłoszenia własnej prezentacji podczas sesji naukowo-dydaktycznej muszą zostać uprzednio zakwalifikowani przez Komitet Naukowy Konferencji. 

3.2. Uczestnik zgłasza chęć wygłoszenia prezentacji podczas sesji naukowo-dydaktycznej do Komitetu Naukowego Konferencji pod adresem konferenca@pspo.pl nie później niż 20.04.2024r. 

3.3. Zasady kwalifikacji prezentacji przez Komitet Naukowy Konferencji określone są w Serwisie Internetowym Konferencji. 

3.4. Wygłaszane przez Uczestników tezy i poglądy są poglądami wygłaszającego je Uczestnika i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną. 

3.5. Uczestnicy nie mogą wygłaszać tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi. 

§4. Opłaty 

4.1. Informacja na temat wysokościopłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. 

4.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora.  

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej. 

4.4. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny na potwierdzenie dokonanych wpłat. 

4.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji. UWAGA: Faktury VAT będą wystawiane wyłącznie na dane osoby/firmy, z której konta został dokonany przelew (zgodnie z wyciągiem bankowym)

4.6. Koszt  przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. 

§5. Rezygnacja z udziału w Konferencji 

5.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji.  Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej przesłanej na adres bj@coi.pl 

5.2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o koszty manipulacyjne określone na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Zwrot kosztów nastąpi na konto bankowe z którego opłata została wniesiona, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji.

§ 6. Reklamacje 

6.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: bj@coi.pl 

6.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji. 

6.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. 

§7. Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

7.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,Administrator”) Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, adres korespondencyjny,  02-781 Warszawa, ul. W. Roentgena 5.
7.2. Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.3. Pani/Pana dane osobowe: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, rozporządzenie”) będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, rozporządzenie”) będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa. 

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,rozporządzenie”) będą one przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego, 

7.5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowane działania Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy. 

7.6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3 

7.7. Niezależnie od postanowień pkt. 6 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

7.8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 10 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 7. 

7.9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

7.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy. 

§8. Postanowienia końcowe 

8.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe. 

8.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 

8.3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504). 

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji. 

8.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania. 

8.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. 

8.8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika. 

8.9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. 

Scroll to Top