Cele działania PSPO określa Statut Stowarzyszenia, najważniejsze z nich to:

Wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna.

Wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna.

W wyniku kilkuletnich działań Stowarzyszenia pielęgniarki onkologiczne mogą obecnie uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, opieki paliatywnej a także podwyższać swoje kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Realizujemy ten cel przez organizowanie corocznych konferencji naukowo-szkoleniowych dla pielęgniarek onkologicznych. Prace prezentowane na konferencjach dotyczą wszystkich zagadnień związanych z opieką nad pacjentem, leczeniem i rehabilitacją. Przygotowują je i prezentują członkowie zespołu terapeutycznego lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i rehabilitanci.
Organizujemy także seminaria tematyczne np. Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych, pielęgnowanie pacjenta poddanego chemioterapii czy udział pielęgniarki w radioterapii onkologicznej. W konferencjach i seminariach jest zawsze pewna ilość miejsc dla pielęgniarek nie będących jeszcze naszymi członkami.
W ramach Stowarzyszenia istnieje Sekcja Pielęgniarek Stomijnych.

Integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego.

Integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego.

Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskim w kraju i za granicą.

Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskim w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie jest członkiem EONS, współpracujemy także z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami np. z Polskim Komitetem Zwalczania Raka – w realizacji działań w zakresie profilaktyki nowotworów. Przygotowujemy się także do rozpoczęcia działalności wydawniczej, planujemy wydawanie biuletynu na łamach, którego publikować będziemy prace pielęgniarek onkologicznych.

PSPO uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu standardów opieki onkologicznej. Pomaga w rozwiązywaniu problemów pielęgniarek onkologicznych upowszechniając metody i narzędzia ułatwiające pracę i gwarantujące coraz wyższą jakość opieki.

Podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób nowotworowych.

Podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce chorób nowotworowych.

Udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu opieki onkologicznej w Polsce.

Udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu opieki onkologicznej w Polsce.

PSPO działało na rzecz powołania nadzoru w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Obecnie rekomendowana przez Stowarzyszenie dr Anna Koper, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy, została mianowana na stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego a mgr Marzena Pyk na Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w województwie Świętokrzyskim.


Serdecznie zapraszamy wszystkie pielęgniarki zainteresowane działaniem na rzecz pielęgniarstwa onkologicznego.

Scroll to Top