image_printWydrukuj stronę

W dniu 05 kwietnia 2016 w Warszawie odbyło się VI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia. Po dokonaniu wyboru i ukonstytuowaniu się Komisji Zjazdowych, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Barbara Jobda zapoznała obecnych z Porządkiem Obrad.

Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej Janina Książek, odczytała sprawozdanie Komisji stwierdzające że Walne Zgromadzenie jest Prawomocne i oddała głos Prezes PSPO Barbarze Jobda, która złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w kadencji 2012-2015 r.
Zarząd Główny minionej kadencji skupiał się głównie na realizacji zadań statutowych.
W okresie sprawozdawczym odbyło się: 16 zebrań Zarządu Głównego PSPO w tym 2 w pełnym składzie z Prezesami Oddziałów terenowych PSPO, 3 walne Zjazdy Statutowe, 2 spotkania w NIPiP, 4 konferencje w Sejmie i w 3 spotkania w Ministerstwie Zdrowia.
Przykładowe działania ZG PSPO to: opracowanie rekomendacji w zakresie obsługi i pielęgnacji portów naczyniowych oraz opracowanie programu kursu doskonalącego w tym zakresie, 21 zaopiniowanych projektów aktów prawnych, 2 rekomendacje dla kandydatów na konsultanta wojewódzkiego, 4 konferencje ogólnopolskie, 2 szkoleń w zakresie chemioterapii, 2 warsztaty z zakresu żywienia w onkologii, 6 szkoleń w ramach Projektu „Klub Pielęgniarek hematologicznych” 2 szkolenia TARGET, uczestniczyliśmy także w III Kongresie Onkologii Polskiej we Wrocławiu organizując 2 sesje, obecnie trwają przygotowania do IV Kongresu Onkologii Polskiej.
Obecnie PSPO liczy 698 członków skupionych w 9 Oddziałach Terenowych: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa.
Na koniec swojego wystąpienia Barbara Jobda serdecznie podziękowała wszystkim członkom ustępującego Zarządu Głównego oraz Prezesom Oddziałów Terenowych za współpracę.

Przewodnicząca Zjazdu podziękowała za wystąpienie i poprosiła Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania. Przewodnicząca Komisji odczytała sprawozdanie a następnie złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wniosek został poddany głosowaniu jawnemu, w wyniku którego ustępujący Zarząd Główny otrzymał absolutorium.
Następnie Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowego i merytorycznego za 2015r. oraz o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek micro, począwszy od sprawozdań za 2016r.
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Prezesa PSPO.
W głosowaniu tajnym Prezesem PSPO na lata 2016-2020 została wybrana Barbara Jobda.
Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne wniosek o ustalenie liczby członków Zarządu Głównego. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto, że Zarząd Główny będzie liczył 6 członków.
Kolejnym punktem obrad był wybór Zarządu Głównego. Po prezentacji zgłoszonych kandydatów odbyło się głosowanie tajne w wyniku którego do Zarządu Głównego weszły następujące osoby:
1. Dyla Alicja – członek
2. Krajewski Maciej -sekretarz
3. Nowak Rzepko Katarzyna – skarbnik
4. Pasek Małgorzata – wiceprezes
5. Pyk Marzena – członek

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia ogłosiła następnie wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej ogłosiła, że w skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:
1. Cholewa-Ziętek Agnieszka
2. Flejszer Alina
3. Toporek Wanda – Przewodnicząca

Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia było wystąpienie Prezesa PSPO Barbary Jobda, która nakreśliła kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość, między innymi poinformowała o:

  • nowym Projekcie „Ambasadorki Immunoterapii”,
  • kontynuacji Projektu „Klub pielęgniarek hematologicznych”
  • pracach Zespołu ds. opracowania rekomendacji PSPO w zakresie zapobiegania i postępowania w przypadku wynaczynienia chemioterapeutyku
  • zachęciła do udziału w IV Kongresie Onkologii Polskiej w Łodzi, na który PSPO przygotowuje sesję.

Przypomniała także, że zgodnie z nowelizacją Statutu w skład Zarządu Głównego wchodzą Prezesi Oddziałów Terenowych.
Na tym Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych zakończyło obrady.
Po Walnym zgromadzeniu odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Głównego, który po ukonstytuowaniu się przyjął w poczet członków PSPO 20 osób.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego PSPO 2016

Barbara Jobda
Prezes ZG PSPO

Scroll to Top