1

Relacja z XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych w Teresinie.

W dniach 18-20 maja 2016 w hotelu Kuźnia Napoleońska w Teresinie odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych pt. „PSPO – XX Lat dla rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego”.

Konferencja rozpoczęła się Galą Jubileuszową z udziałem ponad 300 osób, uczestników i zaproszonych gości wśród, których byli nieomal wszyscy Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa oraz Pielęgniarki Naczelne Ośrodków Onkologicznych, Prezesi Oddziałów Terenowych PSPO i zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń.

Galę prowadziły mgr Urszula Czyżykowska oraz mgr Katarzyna Nowak-Rzepko z Centrum Onkologii w Warszawie które powitały zaproszonych Gości i uczestników konferencji.

Po krótkim powitaniu głos zabierali zaproszeni goście, wystąpili m. innymi: Pani Elżbieta Madajczyk – Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Pani Ewa Grabiec-Raczak – Prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum oraz Pani dr Beata Jagielska – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego, która przemówiła w imieniu Pana Prof. Jana Walewskiego, Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Następnie odczytano listy od zaproszonych nieobecnych: dr Anny Koper Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego, prof. Macieja Krzakowskiego – Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej oraz dr Janusza Medera – Prezesa Polskiej Unii Onkologii.

Po życzeniach i gratulacjach przyszedł czas na wyróżnienia i podziękowania dla osób i instytucji, które w ciągu minionego dwudziestolecia dobrze zasłużyły się dla Stowarzyszenia.

Tytuł „Przyjaciel PSPO” otrzymało 8 osób oraz 6 instytucji a 21 osób otrzymało dyplomy podziękowania za wieloletnią współpracę. Wręczaniu Dyplomów towarzyszyła prezentacja multimedialna XX lat PSPO na którą złożyły się zdjęcia z konferencji i innych wydarzeń w minionych 20 latach działalności Stowarzyszenia.

 Kolejnym punktem Gali było wystąpienie Prezes PSPO Barbary Jobda, która przypomniała historię powstania Stowarzyszenia wspominając osoby, które się do tego przyczyniły a następnie przedstawiła najważniejsze działania w minionych latach i zarysowała strategię na przyszłość.

„Pielęgniarstwo onkologiczne w systemie ochrony zdrowia” to temat kolejnej prezentacji, przedstawiła ją Pani mgr Marzeny Pyk, członek Zarządu Głównego PSPO a także konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla województwa Świętokrzyskiego. W wystąpieniu omówione zostały zmiany w najważniejszych aktach prawnych odnoszących się do pielęgniarek i pielęgniarstwa onkologicznego w perspektywie ostatnich 20 lat.

Następnie wysłuchaliśmy wspaniałego, poruszającego wykładu Profesora Zbigniewa Szawarskiego pt. „O starości”, który na pewno długo pozostanie w naszej pamięci. Gala zakończyła się uroczystą kolacją, którą uświetnił wspaniały tort jubileuszowy oraz występ zespołu artystycznego.

Drugiego dnia konferencji odbyły się cztery pełne ciekawych i inspirujących tematów sesje naukowe.

Pierwszą sesję przygotowaną przez Oddział Terenowy w Białymstoku, prowadziły Panie mgr Maria Puchalska i Katarzyna Marciszewska

Temat sesji: „Leczenie onkologiczne -Życie pacjentów z chorobą nowotworową”. Ta sesja tak została skomentowana na FB przez M. Krajewskiego – Sekretarza PSPO:

„Brawa dla Pań Prelegentek z Terenowego Oddziału PSPO w Białymstoku, które „poszły na pierwszy ogień” i wypadły znakomicie, poruszając odważnie bardzo ważkie, aktualne tematy, pozostające do niedawna tematami tabu!”

Sesja druga pt. „Proces pielęgnowania pacjenta onkologicznego”, była przygotowana przez Oddział Terenowy w Gdańsku. Prowadzenie sesji: dr Janina Książek i dr Renata Piotrkowska. Pani dr J. Książek jak zwykle zaprezentowała ciekawą pracę, interesujące wystąpienie miała też mgr Marzena Kaczmarek Prezes OT PSPO w Szczecinie.

Trzecia sesja pt. „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z zakresu raka jelita grubego” przygotowana przez Oddział Terenowy w Poznaniu była prowadzona przez dr Witolda Kyclera mgr Zofię Cwalinę oraz Ewę Ceglarską. Bardzo ciekawa sesja, w ujęciu ukazującym te aspekty opieki nad pacjentem z rakiem jelita grubego, w których interdyscyplinarność poprawia jakość.

Czwarta i ostatnia sesja pt. „Wyzwania współczesnej opieki pielęgniarskiej w onkologii” była przygotowana przez Oddział Terenowy w Gliwicach a prowadzona przez mgr Jolantę Tworowską i mgr Joannę Kiwic-Szmuc. Niezwykle interesujące prezentacje dotyczące opieki pielęgniarskiej po przeszczepach, zwłaszcza przedstawiona przez mgr Grażynę Ścieżkę „Przeszczep twarzy jako alternatywa nowego życia, jej aspekt psychologiczno-etyczny”.

Drugi wieczór konferencyjny to wieczór integracyjny przy grillu i wspaniałej muzyce.

Ostatni dzień konferencji rozpoczął się od warsztatów, uczestnicy mogli wybrać jeden spośród trzech zaproponowanych:

  • Pozytywna psychologia opieki nad pacjentem onkologicznym.
  • Żywienie pacjentów onkologicznych w praktyce pielęgniarskiej.
  • Zamknięte systemy do przygotowania i podaży cytostatyków.

Każdy z nich znalazł swoich odbiorców a frekwencja świadczyła o dobrym doborze tematów.

Po warsztatach odbyły się dwie sesje:

Piąta zorganizowana przez Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny pt. „Wieloaspektowość opieki pielęgniarskiej wśród pacjentów onkologicznych leczonych na podkarpaciu” sesję prowadziły: mgr Zenona Radwańska i mgr Grażyna Miksiewicz.

W tej sesji dr Małgorzata Pasek przedstawiła rekomendacje PSPO dotyczące profilaktyki, postępowania terapeutycznego oraz edukacji pacjentów w zakresie wynaczynienia leków przeciwnowotworowych.

Szósta sesja pt. „Udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym” przygotowana została przez Oddział Terenowy PSPO w Warszawie, prowadzenie: mgr Teresa Janus i mgr Marzanna Milczarek. Była to ostatnią sesja w tej konferencji, interesująca tematyka prezentacji ilustrowała postęp jaki dokonał się w onkologii i pielęgniarstwie onkologicznym

XX Jubileuszowa Konferencja PSPO w Teresinie była największą z dotychczasowych, zgromadziła ona ponad 300 osób, w tym 265 uczestników.

W imieniu Zarządu Głównego PSPO dziękuje wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i znakomitą frekwencję podczas sesji do końca Konferencji. W przygotowanych przez Oddziały Terenowe w: Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Poznaniu, Rzeszowie oraz Warszawie 6 sesjach wykładowych zaprezentowano blisko 40 pielęgniarskich prac autorów pochodzących z wielu ośrodków onkologicznych całej Polski. Autorom prac i tym którzy przedstawili prezentacje, dziękuję za to, że dzielą się z nami wynikami swoich dokonań naukowych oraz doświadczeniem zawodowym.

Dr n. med. Małgorzacie Pasek, Przewodniczącej Komitetu Naukowego za przygotowanie programu Konferencji oraz materiałów konferencyjnych.

Konferencja to również ogromny wysiłek organizacyjny, no bo trzeba zadbać o to: żeby wszystko było jak należy, żeby niczego nie zabrakło, jednym słowem – żeby wszystko grało.

Serdeczne dziękuję Pani mgr Jolancie Tworowskiej, Przewodniczącej oraz wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie Konferencji.

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych już za nami. Zapraszam za rok w maju na kolejną, tym razem do Lublina.

Barbara Jobda
Procedura obsługi portów naczyniowych

Mija właśnie rok od czasu jak roku przekazaliśmy Państwu PROCEDURĘ OBSŁUGI PORTÓW NACZYNIOWYCH opracowaną z myślą o tym aby każda pielęgniarka do, której trafia pacjent z wszczepionym portem naczyniowym postępowała według ujednoliconych zasad.

Do Procedury dołączona była Książeczka Obserwacji i Obsługi Zaimplantowanego Portu Dożylnego, która jest integralną jej częścią.

Procedurę wraz z książeczką obsługi i pielęgnacji portu otrzymały wszystkie ośrodki onkologiczne /Pielęgniarki Naczelne/, Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Prezesi OT PSPO, oraz pielęgniarki oddziałowe oddziałów onkologii w szpitalach specjalistycznych.
Po roku nadszedł czas na ewaluację i wprowadzenie koniecznych uzupełnień dlatego
zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy chcą włączyć się w te działania o zgłoszenia i nadsyłanie uwag oraz propozycji zmian w procedurze.
Barbara Jobda Tel. 602610029 fax 22 7503867 e-mail bj@coi.waw.pl
Przypominamy, że w dalszym ciągu udostępniamy Program Kursu Doskonalącego OPIEKA NAD PACJENTEM Z ZAŁOŻONYM PORTEM DOŻYLNYM, /łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu wynosi 10 godzin dydaktycznych, w tym: zajęcia teoretyczne – 5 godzin i zajęcia praktyczne – 5 godzin. Autorem Programu jest dr Małgorzata Pasek
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych Program Kursu Doskonalącego OPIEKA NAD PACJENTEM Z ZAŁOŻONYM PORTEM DOŻYLNYM, otrzymał Rekomendacje ZG PSPO i będzie udostępniany nieodpłatnie po otrzymaniu pisma skierowanego do Zarządu Głównego PSPO.

Wszelkich szczegółowych informacji na ten temat udziela Prezes PSPO nr. tel. 602610029, e-mail: bj@coi.waw.pl lub na adres Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Wynaczynienia leków nowotworowych

Z przyjemnością informuję, że powołany przez ZG PSPO Zespół, którego celem było opracowanie procedury zapobiegania wynaczynieniu oraz postępowania pielęgniarki w przypadku jego wystąpienia zakończył pierwszy etap swojej pracy.

Opracowana przez Zespół procedura była prezentowana przez dr Małgorzatę Pasek podczas XX Jubileuszowej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.

Obecnie opracowanie jest na etapie ostatnich poprawek i przygotowania do druku w formie rekomendacji PSPO.
Mamy nadzieję, że we wrześniu prace zostaną zakończone i będziemy mogli udostępnić wszystkim zainteresowanym dokument pt.

WYNACZYNIENIA LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH
PROFILAKTYKA – POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE – EDUKACJA PACJENTÓW

rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.
Osoby zainteresowane, które chcą uzyskać informacje na powyższy temat proszę o kontakt Barbara Jobda Tel. 602610029 fax 22 7503867 e-mail bj@coi.waw.pl
Program Konferencjii TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.

JUBILEUSZOWA
XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO
PSPO – XX LAT DLA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
TERESIN 18 – 20 maja 2016 r.
Relacja z sesji szkoleniowej Pt. „Kompetencje pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego”

W dniu 5 kwietnia 2016 r. w Hotelu Szkoleniowym COI w Warszawie, odbyła się sesja szkoleniowa pt. „Kompetencje pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego”.

Sesję rozpoczęła dr Elwira Góraj, która wprowadziła nas w zagadnienie omawiając następujące tematy:
Metody leczenia bólu – strategia działania. oraz Ból neuropatyczny u chorych onkologicznych – nowe kierunki leczenia.
Wykład był nie tylko niezwykle interesujący ale także doskonale przeprowadzony.
Nie często udaje słuchać tak jasnego przedstawienia niełatwych przecież zagadnień.

Kolejnym tematem były Kompetencje pielęgniarki w zwalczaniu bólu nowotworowego. Omówiła go zaproszona przez PSPO Pani mgr Anna Kaptacz – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, która zanim podjęła zasadniczy temat przedstawiła słuchaczom PTPOP. Wystąpienie było ciekawe i kompetentne mimo problemów technicznych z pokazem prezentacji. Dziękujemy i liczymy na współpracę naszych Stowarzyszeń.

Ostatnia prezentacja dotyczyła ciekawego i emocjonującego/kontrowersyjnego?/ tematu jakim jest zastosowanie medycznej marihuany w onkologii, podjęła go Pani mgr Małgorzata Czaplińska z Fundacji Hospicjum Onkologiczne w Warszawie.
Prezentację rozpoczęła od wyjaśnienia pojęcia „marihuana medyczna” następnie przedstawiła obecnie obowiązujące na świecie i w Polsce uregulowania prawne dotyczące jej stosowania i problemy pacjentów i ich rodzin z tym związane.
Dowiedziałyśmy się też, że Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie w dniu 07 lipca 2015 w Poradni Przeciwbólowej Hospicjum uruchomiła punkt konsultacyjny o nazwie „Medyczna Marihuana”.

Ta nowa inicjatywa ma na celu pomoc osobom stosującym preparaty zawierające marihuanę do celów leczniczych w uzyskiwaniu informacji na temat leczenia, właściwości farmakologicznych kanabinoidów pochodzenia roślinnego, roli układu kanabinoidowego w funkcjonowaniu organizmu, poznanych i oczekiwanych zastosowań leczniczych.
Oprócz bezpośredniej pomocy chorym i lekarzom ma gromadzić informacje naukowe, analizować oczekiwania pacjentów i sposób ich zaspokajania, gromadzić dane pozwalające na racjonalne kreowanie „polityki” państwa i służby zdrowia wobec stosowania marihuany do celów medycznych w naszym kraju.
Konsultacje udzielane są w siedzibie Poradni Przeciwbólowej Hospicjum – ul. Rtm. Pileckiego 105, 02 – 781 Warszawa lub telefonicznie.
Dyskusja w trakcie i po prezentacji była ożywiona co świadczy o dużym zainteresowaniu tym zagadnieniem.

Kompetencje pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego

Do tematu leczenia bólu nowotworowego w tym również do zagadnień związanych ze stosowaniem medycznej marihuany będziemy wracać na pewno.
Zainteresowanych zapraszamy do udziału w sesji na temat leczenia bólu w czasie XX Konferencji PSPO, która odbędzie się w dniach 18-20.05.2016 w Teresinie.

Barbara Jobda
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PSPO w dniu 05.04.2016 r.

W dniu 05 kwietnia 2016 w Warszawie odbyło się VI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, w którym uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia. Po dokonaniu wyboru i ukonstytuowaniu się Komisji Zjazdowych, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Barbara Jobda zapoznała obecnych z Porządkiem Obrad.

Następnie Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej Janina Książek, odczytała sprawozdanie Komisji stwierdzające że Walne Zgromadzenie jest Prawomocne i oddała głos Prezes PSPO Barbarze Jobda, która złożyła sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w kadencji 2012-2015 r.
Zarząd Główny minionej kadencji skupiał się głównie na realizacji zadań statutowych.
W okresie sprawozdawczym odbyło się: 16 zebrań Zarządu Głównego PSPO w tym 2 w pełnym składzie z Prezesami Oddziałów terenowych PSPO, 3 walne Zjazdy Statutowe, 2 spotkania w NIPiP, 4 konferencje w Sejmie i w 3 spotkania w Ministerstwie Zdrowia.
Przykładowe działania ZG PSPO to: opracowanie rekomendacji w zakresie obsługi i pielęgnacji portów naczyniowych oraz opracowanie programu kursu doskonalącego w tym zakresie, 21 zaopiniowanych projektów aktów prawnych, 2 rekomendacje dla kandydatów na konsultanta wojewódzkiego, 4 konferencje ogólnopolskie, 2 szkoleń w zakresie chemioterapii, 2 warsztaty z zakresu żywienia w onkologii, 6 szkoleń w ramach Projektu „Klub Pielęgniarek hematologicznych” 2 szkolenia TARGET, uczestniczyliśmy także w III Kongresie Onkologii Polskiej we Wrocławiu organizując 2 sesje, obecnie trwają przygotowania do IV Kongresu Onkologii Polskiej.
Obecnie PSPO liczy 698 członków skupionych w 9 Oddziałach Terenowych: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa.
Na koniec swojego wystąpienia Barbara Jobda serdecznie podziękowała wszystkim członkom ustępującego Zarządu Głównego oraz Prezesom Oddziałów Terenowych za współpracę.

Przewodnicząca Zjazdu podziękowała za wystąpienie i poprosiła Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania. Przewodnicząca Komisji odczytała sprawozdanie a następnie złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wniosek został poddany głosowaniu jawnemu, w wyniku którego ustępujący Zarząd Główny otrzymał absolutorium.
Następnie Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowego i merytorycznego za 2015r. oraz o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek micro, począwszy od sprawozdań za 2016r.
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Prezesa PSPO.
W głosowaniu tajnym Prezesem PSPO na lata 2016-2020 została wybrana Barbara Jobda.
Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne wniosek o ustalenie liczby członków Zarządu Głównego. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie przyjęto, że Zarząd Główny będzie liczył 6 członków.
Kolejnym punktem obrad był wybór Zarządu Głównego. Po prezentacji zgłoszonych kandydatów odbyło się głosowanie tajne w wyniku którego do Zarządu Głównego weszły następujące osoby:
1. Dyla Alicja – członek
2. Krajewski Maciej -sekretarz
3. Nowak Rzepko Katarzyna – skarbnik
4. Pasek Małgorzata – wiceprezes
5. Pyk Marzena – członek

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia ogłosiła następnie wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu tajnym, Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej ogłosiła, że w skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:
1. Cholewa-Ziętek Agnieszka
2. Flejszer Alina
3. Toporek Wanda – Przewodnicząca

Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia było wystąpienie Prezesa PSPO Barbary Jobda, która nakreśliła kierunki działania Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość, między innymi poinformowała o:

  • nowym Projekcie „Ambasadorki Immunoterapii”,
  • kontynuacji Projektu „Klub pielęgniarek hematologicznych”
  • pracach Zespołu ds. opracowania rekomendacji PSPO w zakresie zapobiegania i postępowania w przypadku wynaczynienia chemioterapeutyku
  • zachęciła do udziału w IV Kongresie Onkologii Polskiej w Łodzi, na który PSPO przygotowuje sesję.

Przypomniała także, że zgodnie z nowelizacją Statutu w skład Zarządu Głównego wchodzą Prezesi Oddziałów Terenowych.
Na tym Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych zakończyło obrady.
Po Walnym zgromadzeniu odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Głównego, który po ukonstytuowaniu się przyjął w poczet członków PSPO 20 osób.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego PSPO 2016

Barbara Jobda
Prezes ZG PSPO